OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Podmínky prodeje


Označení smluvních stran

Prodávající:

Bc.Martina Mazurová

Jasanová 507/38, Štěpánkovice, 74728

IČ 68333722, DIČ CZ7757085424

Kupující :

Soukromá osoba, která nakupuje zboží k soukromým účelům . Kupující tímto prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl ve formuláři OBJEDNÁVKA, jsou správné, pravdivé, úplné a v okamžiku potvrzení formuláře OBJEDNÁVKA platné.


Předmět kupní smlouvy

Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví níže uvedeného předmětu koupě, který si kupující vybral z nabídky prodávajícího uveřejněné prostřednictvím webových stránek www.babypostele.cz, a to dle ceny a platebních podmínek v bodě uvedeném níže.
 

Ochrana osobních údajů kupujícího

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží .

Dodání zboží

- Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání a to prostřednictvím přepravní firmy  PPL/DHL - Za dodání zboží kupujícímu se považuje jeho převzení kupujícím nebo jinou osobou, která se v době dodání zdržuje v místě dodání. Příjemce je povinnen zkontrolovat neporušenost zásilky a pokud je zjištěna jakákoliv závada (poškození zboží) neprodleně sepsat s dopravcem protokol o poškození zboží přepravou. Za kvalitu přepravy zboží odpovídá dopravce. Pokud dodavatel nebude schopen objednané zboží dodat, nebo jej bude schopen dodat jen částečně, informuje o tom kupujícího telefonicky anebo elektronickou poštou. Strany se poté dohodnou na dalším postupu. Dodatky ke zboží:
- barevné odstíny zboží na obrázcích se mohou lišit od skutečnosti (vlivem technických důvodu, nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.). - foto je ilustrační.

Cena a platební podmínky

Kupní cena zboží je uvedená u každého výrobku dle vyobrazení a to včetně DPH.


Stornování objednávek

Stornování objednávek je možno telefonicky nebo emailem do 24h od objednávky . Dále je možno stornovat objenávku ještě před expedicí objednávky. Po expedici objednávky bude naúčtovano poštovné v plné výši jak je uvedeno u výrobků. Tato faktura bude vystavena účetním oddělením firmy a odeslána na adresu příjemce.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to vrácením nepoškozeného zboží splňujícího následující podmínky:
- zboží je nepoužité
- zboží je nepoškozené
- je zabalené nejlépe v původním obalu
- zboží bude doručeno nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží na adresu prodávajícího.

Prosíme zákazníky, aby vrácení zboží nezasílali dobírkou, v tomto případě  zásilka nebude přijata. Náklady spojené s vrácením zboží nese výlučně kupující. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží nejpozději do 14 dnů od řádného odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na dopravu prodávající kupujícímu nevrací.

Vrácení zboží ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu má zákazník právo vždy, pokud kupuje věc přes internet. Vrátit bez udání důvodu lze nové zboží .

 

Právo na odstoupení od smlouvy

  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má kupující v pozici spotřebitele právo bez udání důvodů od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů (dále jen jako „lhůta pro odstoupení“). Lhůta pro odstoupení běží ode dne převzetí zboží. V případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 Využije-li spotřebitel svého práva odstoupit od smlouvy, je oprávněn učinit tak následujícími způsoby:

-        písemným oznámením o odstoupení učiněném emailem na adresu: mazurmartina@seznam.cz  nebo dopisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zaslaným na adresu prodávajícího;

 Lhůta pro odstoupení je dodržena, bude-li v jejím průběhu spotřebitelem prodávajícímu oznámení o odstoupení jedním ze způsobů uvedených v předchozím bodu tohoto článku VOP odesláno.

V případě odstoupení nese spotřebitel (kupující) náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Prodávající je oprávněn účtovat spotřebiteli náklady, které mu postupem spotřebitele vznikly.

 Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, a to včetně veškerých návodů, součástí, příslušenství (např. šrouby, matky atd.), nepoškozené, neopotřebené, neznehodnocené, neslepené a je-li to možné, v původních obalech. Za znehodnocení zboží se považují i případy, kdy jsou na zboží provedeny takové nevratné změny, které omezují možnost dalšího obvyklého využití zboží. Za případ omezení možnosti dalšího obvyklého využití zboží se považuje i případ, kdy zboží nebude možné v důsledku jednání zákazníka zařadit do opětovného prodeje za původních cenových aj. podmínek. Kupující rovněž odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat.

 Pro případ odstoupení od smlouvy spotřebitelem prodávající zašle spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je odlišný od nejlevnějšího způsobu standardního dodání nabízeného prodávajícím).

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu bude zboží spotřebitelem předáno anebo prokázáno, že zboží již bylo prodávajícímu odesláno.

 Využití práva na odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku VOP nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí plnění musí prodávajícímu do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (protože zboží bylo v mezidobí například zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

 Dle ust. § 1833 občanského zákoníku může prodávající započíst na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, snížení hodnoty vráceného zboží.

 Spotřebitel nemá právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku. Jedná se v případě kupní smlouvy dle těchto VOP zejména o případy, kdy zboží bylo upraveno podle specifického přání spotřebitele nebo vyrobeno či upraveno pro jeho osobu, a dále v případě opravy či údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

 Právo na odstoupení od smlouvy dle ust. § 1837 občanského zákoníku dále nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Kupující, který není spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit jen v případech stanovených v občanském zákoníku.

Zaslaný dopis, či mailová zpráva musí být vždy doložená vystavenou fakturou vztahující se k danému nákupu (jako doklad o koupi) dle § 1829 a násl. občanského zákoníku. 

 


Záruční lhůta

Na zakoupené zboží poskytujeme záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční lhůta se počíta ode dne převzetí zásilky.Závěrečná ustanovení
Smlouva o koupi zboží se řídí českým právem.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění a zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění a dalšími obecně právními předpisy.